ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีบุคลากร สพม.สุโขทัยที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย