กิจกรรมปฏิญญาเขตสุจริต

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกล่าวนำคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย