โครงการ “ค่ายศิลปะ” (ART CAMP)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   ให้กำลังใจนักเรียน  โครงการ “ค่ายศิลปะ” (ART CAMP) โรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี