พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-SAR) โดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย