พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอส ฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนอุดมดรุณี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอส ฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนอุดมดรุณี เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนและสถานที่ฝึกงานเครือข่ายฯ จำนวน 24 แห่ง ณ โรงเรียนอุดมดรุณี