การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 1)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 1) ประกอบด้วย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย นายสมชาย ธรรมปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและ นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ รอง ผอ.รร.คีรีมาศพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.คีรีมาศพิทยาคม ร่วมประเมินฯ นายมงคล  สุนทรีสุริยพงษ์ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.คีรีมาศพิทยาคม ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม