ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดแววความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดแววความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งสามารถออกแบบแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลได้ชัดเจนและถูกต้องผ่านกระบวนการสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษ โดยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม