ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย