โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565 เขตเยี่ยมบ้าน

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565 เขตเยี่ยมบ้าน เพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในปีการศึกษา 2565 จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จำนวน 2 รายและโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย โดยมอบทุนการศึกษารายละ 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป ขอบคุณภาพบางส่วนจากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา