พิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม