ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ LLC

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ LLC ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย