การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสาโรช  เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี และนายประธาน หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา ออกประเมิน นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ณ โรงเรียนวังทองวิทยา