ประชุมเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบก่อนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบก่อนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทดสอบระบบและชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  โดยมีคณะทำงานทุกฝ่ายและผู้เข้าร่วมพัฒนาเข้าร่วมประชุมและทดสอบระบบ ผ่านระบบ Zoom Meeting