ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงกำหนดการและเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดยมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยงและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting