การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2)

   คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ประกอบด้วย นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ นายวรินทร์  ชำนาญผา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา) กรรมการ และนายไพบูลย์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ นางสาวพัชรรินทร์  อัมไพรพงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา