การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับคำสั่งจาก สพฐ. เป็นคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาฯ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอบคุณภาพจาก สน.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ