คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนผู้ขอรับทุนศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบ 2)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนผู้ขอรับทุนศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบ 2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย