การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย