ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานผลการบริหารและ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  สพม.สุโขทัย ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อนรายงานในระบบ e-MES ของสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ซึ่งการรายงานผล รอบที่ 1 โดยมี คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย