ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย  ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย