การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ และผศ.ดร.วจี ปัญญาใส อาจารย์ประจำภาควิชา การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารการศึกษาของ นายอวิรุทธ์  วังแก้ว  และนางสาวขริยา  ขันแก้ว ครูโรงเรียนอุดมดรุณี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย