การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล อาจารย์ประจำภาควิชา การบริหารการศึกษาและพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารการศึกษาของ นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้วผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย