ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยและนายนภดล คงกำเนิด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย