คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ขอรับทุนศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ขอรับทุนศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้สมัครรับทุนจำนวน 67 คน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร