นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาด้านต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้านต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางสาวจริยา ขันแก้วและนายอวิรุทธ์ วังแก้ว ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2565