ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพมัธยม

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพมัธยม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา และลดอัตรา  การแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพมัธยมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย