ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายและนำเสนอโมเดลที่ใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี