ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย