ประชุมการชี้แจงระเบียบและแนวทางการดำเนินการ ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมการชี้แจงระเบียบและแนวทางการดำเนินการในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย