ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา​ 38.ค(2)  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองผลการประเมิน  เพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น​ ตามมาตรา​ 38.ค(2)  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย