สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.สุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.สุโขทัย จำนวน 15 ราย ได้แก่ 1.นางสาวพัทธ์ธีรา ส่งให้ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 2.นางสาวศิริยา นาทอง วิชาเอกสังคมศึกษา 3. นางสาวกนกอร สุรินทรานนท์ วิชาเอกเคมี 4. นางสาวสุมนทา แก้วสุริบูรณ์ วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 5.นางสาวกชกร ศรีอาคะ วิชาเอกเคมี โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 6.นางสาวเรือนขวัญ ภู่เจริญ วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 7.นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนน่วมน้อย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 8.นายณัฐวุฒิ นุชเปรม วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 9.นางสาวปัญจารีย์ ศรีจันทร์ทับ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองเชลียง 10.นางสาวพิมพ์ชนก เพชรหงส์ วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 11.นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์ วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 12.นางสาวพิมลมาศ มงคลการ วิชาเอกศิลปศึกษา โรงเรียนท่าชัยวิทยา 13. นางสาวพิรญาณ์ กาสาย วิชาเอกเกษตรกรรม 14.นางสาวปาริชาต อานา วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 15.นางสาวขวัญฤดี ประหยัด วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย