ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบออนไลน์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย