วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 31 มีนาคม 2565)