การนิเทศออนไลน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ผ่านระบบ Zoom Meeting

  ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสพม.สุโขทัย เข้าร่วมการนิเทศออนไลน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดย อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 มีนาคม 2565)