สพม.สุโขทัย กำกับติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่กำกับติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไปของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณีและโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 26 มีนาคม 2565)