ประชุมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet (วันที่ 21 มีนาคม 2565)