สพม.สุโขทัย เรียนรู้ศึกษาดูงาน ณ สพม.แพร่

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (วันที่ 14 มีนาคม 2565)