ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมวางแผนคณะทำงานสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประชุมวางแผนคณะทำงานสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 11 มีนาคม 2565)