สพม.สุโขทัย กำกับติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่กำกับติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 7 มีนาคม 2565)