โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว10

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว10 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 5 มีนาคม 2565)