แสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 2 มีนาคม 2565)