ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting วันที่ 2 มี.ค.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) 2.โรงเรียนคุณภาพ 3.โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 2 มีนาคม 2565)