ประชุม เรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็กในโรงเรียน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting วันที่ 1 มี.ค.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็กในโรงเรียน เพื่อรับฟังการอภิปรายนำเสนอของภาคีต่างๆและการอภิปรายร่วมกัน (Round table)ในหัวข้อ โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างไร ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting (วันที่ 1 มีนาคม 2565)