แสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา คงวิทย์บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยที่สอบคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัยได้ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)