เรียนรู้ศึกษาดูงาน ณ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท วันที่ 25 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มัธยมศึกษาสุโขทัย เรียนรู้ศึกษาดูงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)