การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน สถานศึกษา ระดับข้ามสหวิทยาเขต โดยคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (Online) วันที่ 24 ก.พ.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา โครงการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ร่วมนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ระดับข้ามสหวิทยาเขต สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๒๗ โรงเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565