การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนและ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน วันที่ 24 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาประจําเขตตรวจราชการ (Cluster) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)