ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)