ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 22 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)