การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานการประเมินสัมฤทธิผล พร้อมด้วย นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผอ.รร.เมืองเชลียงและนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผอ.รร.สวรรค์อนันต์วิทยา เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ของ นายสุทินธ์ คำน่าน ผอ.รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 2 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)